Контекст

Ромите представляват най-голямото етническо малцинство в Европа и от векове са неразделна част от европейското общество. Но въпреки усилията на национално и европейско равнище за подобряване защитата на техните основни права и напредъка в тяхната социална интеграция, много роми все още са изправени пред тежка бедност, дълбоко социално изключване, бариери пред упражняването на основните им права и дискриминация. Тези проблеми засягат достъпа им до качествено образование, което от своя страна подкопава перспективите им за заетост и доходи, жилищните условия и здравословното състояние, ограничавайки цялостната им способност да използват пълноценно своя потенциал. Подобряването на образователното положение на ромите е критичен тест за способността на ЕС да постигне напредък във включването на всички изключително маргинализирани и социално изключени групи. В този контекст участието на ромите в обучението за възрастни продължава да намалява, от 9,8 % от населението на възраст 25-64 години през 2005 г. до едва 9,1 % през 2020 г., като по този начин не успява да постигне увеличената цел „Образование и обучение 2020“.

Подход

Roma Plus има уникален трансграничен подход, фокусиран върху географска зона, където се срещат три балкански държави: Северна Македония, Гърция и България. Ромско население е доказало, че прилага голям брой трансгранични мобилности, изхождайки от същия културен и езиков произход на ромското малцинство в района. Поради тези подвижности и движението на възрастни роми, подходът в района ще бъде съобразен с нуждите на целевото население.

Цели

Проектът „Рома плюс“ има за цел разработването на нов успешен модел за обучение тип връстници обучават връстници, за обучение на възрастни (слабограмотни) роми; повишаване на привлекателността на обучението и намаляване на процента на отпадане сред ромското население, като същевременно се повишават уменията и компетентностите на обучители в използването на нови техники за обучение на възрастни, съобразени с нуждите и особеностите на нискограмотните възрастни роми.

Рома Плюс в цифри

 1. Най-малко 60 възрастни роми, които имат повишени умения за грамотност;

 2. Най-малко 100 ромски обучаеми се възползват от участието си в платформата за масови отворени онлайн курсове (MooC);

 3. Най-малко 3 ромски представители и сдружения, действащи като „посланици“, за да разпространяват инфромация и да информират другите;

 4. Най-малко 10 обучители за възрастни с изграден капацитет;

 5. Най-малко 9 участници с по-ограничени възможности, които ще бъдат ръководени и подкрепяни от процедурата за обучение за възрастни на Roma Plus

 6. Най-малко 6 неправителствени организации и съответните заинтересовани страни, снабдени с нови умения, знания и ресурси, способни да помогнат по-добре на ромите

Очаквани резултати от Roma Plus

Повишено приемане на възрастните роми чрез подобрените им умения за ограмотяване;

3 интелектуални продукта

1 Съвместно обучение за обучаващите;

4 транснационални срещи, включително откриващата среща и заключителната конференция;

4 Мултипликаторни събития, включително заключителна конференция;

+170 Възрастни роми (учещи и обучаващи) ще подобрят своите умения и знания;

100 плакати и 500 брошури / листовки на партньор, които ще бъдат доставени на крайните потребители и бенефициенти.

Интелектуални продукти и дейности

Интелектуална продукция 1: Проектиране и разпространение на материал за използване от обучителите на възрастни роми, целящ да повишаващи квалификацията им под формата на отворени образователни ресурси

 • Дейност 1.1: Анализ на потребностите от обучение и определяне на резултатите от обучението
 • Дейност 1.2: Подготовка на електронно портфолио от отворени образователни ресурси за обучители на възрастни роми
 • Дейност 1.3: Адаптиране на електронното портфолио към специфичния за страната контекст
 • Дейност 1.4: Проектиране на платформа за отворени онлайн курсове и качване на материали

Intellectual Output 2: Design of peer learning activities

 • Activity 2.1: Desk research of current peer learning strategies in adult education
 • Activity 2.2: Design of peer learning activities tailored to increase Roma Literacy
 • Activity 2.3: Preparation of Train-the Trainers guidebook for delivery of training to Roma Population
 • Activity 2.4: Digitalization of Material and uploading to the e-platform

Интелектуален продукт 3: Насоки за възрастни роми, използващи отворени образователни ресурси и дейности за обучение от връстници

 • Дейност 3.1: Покана за участници – ромска общност
 • Дейност 3.2: Предоставяне на обучителни дейности на ромите чрез използване на отворени образователни ресурси
 • Дейност 3.3: Оценка и сертифициране (с помощта на Europass) на обучение за ограмотяване на ромите
 • Дейност 3.4: Фина настройка на отворени образователни ресурси и дейности за обучение на връстници