Πλαίσιο

Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα της Ευρώπης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και την πρόοδο της κοινωνικής τους ένταξης, πολλοί Ρομά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλη φτώχεια, βαθύ κοινωνικό αποκλεισμό, εμπόδια στην άσκηση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και διακρίσεις. Αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν την πρόσβασή τους σε ποιοτική εκπαίδευση, η οποία, με τη σειρά της, υπονομεύει τις προοπτικές απασχόλησης και εισοδήματος, τις συνθήκες στέγασης και την κατάσταση της υγείας τους. Η βελτίωση της εκπαίδευσης των Ρομά αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία για την ικανότητα της ΕΕ σχετικά με την ένταξη όλων των εξαιρετικά περιθωριοποιημένων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. Είναι ενδεικτικό ότι η συμμετοχή των Ρομά στην εκπαίδευση ενηλίκων συνέχισε να μειώνεται, από 9,8 % του πληθυσμού 25-64 ετών το 2005 σε μόλις 9,1 % το 2020, αποτυγχάνοντας έτσι ώστε να επιτευχθεί ο αυξημένος στόχος του “ΕΤ2020”.

Προσέγγιση

Το Roma Plus έχει μια μοναδική διασυνοριακή προσέγγιση, εστιάζοντας σε μια γεωγραφική περιοχή όπου συναντώνται τρεις βαλκανικές χώρες: Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα και Βουλγαρία. Ο πληθυσμός των Ρομά έχει αποδείξει ότι έχει μεγάλη κινητικότητα, κυρίως σε περιοχές με την ίδια πολιτιστική και γλωσσική προέλευση. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών των ενηλίκων Ρομά, η προσέγγιση στην περιοχή θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του στοχευμένου πληθυσμού.

Στόχοι

Το έργο Roma Plus αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας νέας εμπειρίας μάθησης για τους ενήλικες (μειωμένης μόρφωσης) Ρομά από ομοτίμους με στόχο να ενισχύσει την ελκυστικότητα της εκπαίδευσης και να μειώσει τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης σπουδών από τον πληθυσμό των Ρομά. Παράλληλα στοχεύει στην ενισχύση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευτών, με τη χρήση νέων εκπαιδευτικών τεχνικών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ενήλικου πληθυσμού των Ρομά.

Roma Plus σε αριθμούς

 1. Roma Plus σε αριθμούς: Τουλάχιστον 60 ενήλικες Ρομά θα αποκτήσουν αυξημένες δεξιότητες στοιχειώδους παιδείας∙
 2. Τουλάχιστον 100 μαθητές Ρομά θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα “Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα” (MooC)∙
 3. Τουλάχιστον 3 εκπρόσωποι και σύλλογοι Ρομά θα λειτουργήσουν ως “πρεσβευτές” για να προωθήσουν τον σκοπό και να ευαισθητοποιήσουν τους άλλους∙
 4. Τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικοί ενηλίκων θα ενισχύσουν τις εκπαιδευτικές τους δεξιότητες
 5. Τουλάχιστον 9 συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες θα λάβουν υποστήριξη μέσω της διαδικασίας εκπαίδευσης ενηλίκων του Roma Plus∙
 6. Τουλάχιστον 6 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σχετικοί φορείς θα εξοπλιστούν με νέες δεξιότητες, γνώσεις και πόρους για να βοηθήσουν τους Ρομά

Προσδωκόμενα αποτελέσματα του Roma Plus

Αύξηση ευρείας αποδοχής των ενηλίκων Ρομά με βελτιωμένες δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής

Εκπαιδευτικό Υλικό και Πλατφόρμα Διαδικτυακών μαθημάτων 4 Διακρατικές συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εναρκτήριας συνάντησης και της τελικής διάσκεψης∙

4 Πολλαπλασιαστικές δράσεις, συμπεριλαβανομένης μιας τελικής διάσκεψης∙

+170 Ενήλικες Ρομά (μαθητές και εκπαιδευτικοί) θα βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους∙

100 αφίσες και 500 μπροσούρες/φυλλάδια ανά συνεργάτη που πρόκειται να παραδοθούν σε τελικούς χρήστες και δικαιούχους.

Αποτελέσματα και δραστηριότητες του έργου

Αποτέλεσμα 1: Σχεδιασμός και παράδοση υλικού για χρήση από ενήλικες εκπαιδευτές Ρομά, με στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων με τη μορφή ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ)

 • Αποτέλεσμα 1.1: Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και ορισμός μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Αποτέλεσμα 1.2: Προετοιμασία ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου ΑΕΠ για εκπαιδευτές ενηλίκων Ρομά
 • Δραστηριότητα 1.3: Προσαρμογή του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου στο ειδικό πλαίσιο της κάθε χώρας
 • Δραστηριότητα 1.4: Σχεδιασμός της πλατφόρμας “Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων” (MOOC) & ανέβασμα του υλικού

Αποτέλεσμα 2: Σχεδιασμός δραστηριοτήτων μάθησης απο ομοτίμους

 • Δραστηριότητα 2.1: Έρευνα τεκμηρίωσης για τρέχουσες στρατηγικές μάθησης απο ομοτίμους στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Δραστηριότητα 2.2: Σχεδιασμός δραστηριοτήτων μάθησης από ομοτίμους, σχεδιασμένες για την αύξηση μόρφωσης των Ρομά
 • Δραστηριότητα 2.3: Προετοιμασία του εγχειριδίου “Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών” για την παράδοση μαθημάτων στον πληθυσμό Ρομά
 • Δραστηριότητα 2.4: Ψηφιοποίηση υλικού και ανέβασμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Αποτέλεσμα 3: Καθοδήγηση σε ενήλικες Ρομά που χρησιμοποιούν δραστηριότητες ΑΕΠ και μάθησης από ομοτίμους

 • Δραστηριότητα 3.1: Πρόσκληση συμμετοχής – Πληθυσμός Ρομά
 • Δραστηριότητα 3.2: Παράδοση δραστηριοτήτων μάθησης από ομοτίμους στους Ρομά μέσω της χρήσης ΑΕΠ
 • Δραστηριότητα 3.3.: Αξιολόγηση και πιστοποίηση (με τη χρήση Europass) της μορφωτικής εκπαίδευσης των Ρομά
 • Δραστηριότητα 3.4: Βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων ΑΕΠ και μάθησης από ομοτίμους